مقاله جناب آقای دکتر امید کریمی

چکیده مقاله:

با توجه به نگرانی های گسترده در سراسر جهان در مورد انتشار گازهای کربن از سوخت های فسیلی ، بحران انرژی و گرم شدن کره زمین ، منابع انرژی تجدید پذیر توزیع شده (DER) در شبکه های برق ادغام خواهند شد که این امر باعث می شود منبع انرژی مطمئن تر شود و تلفات انتقال را کاهش دهد. متأسفانه ، یکی از مهمترین اهداف عملی در برنامه ریزی ، کنترل و عملکرد شبکه هوشمند ، تنظیم ولتاژ در سطح توزیع است. این مشکل باعث استقرار سنسورها و محرکها در شبکه های برق می شود تا تنظیم ولتاژ در سطح مورد نظر کنترل شود.

عملکرد:

این بستر ارتباطی این امکان را می دهند که کنترل ولتاژ را به صورت کنترل متمرکز انجام دهیم وبا استفاده تنها از یک کنترل کننده مقاوم   ولتاژ سطوح را کنترل و پایداری سیستم را در شرایط حضور نویز و اغتشاش و وجود نامعینی مورد بررسی قرار داد، نتایج شبیه سازی ها توانمندی روش را نشان می دهد که سیستم پایدار و دارای پاسخ مطلوب می باشد.

راهکار:

برای انجام این کار ، اندازه گیریهای حاصل از اطلاعات حالت ریزشبکه تجدید پذیر از طریق شبکه ارتباطی اینترنت اشیاء (IoT) به یک مرکز مدیریت انرژی منتقل می شود. به عبارت دیگر ، زیرساخت ارتباطی IoT پیشنهادی فرصتی را برای پرداختن به چالش تنظیم ولتاژ با ارائه پیوندهای ارتباطی دو طرفه برای جمع آوری و تخمین اطلاعات وضعیت ریزشبکه هوشمند را فراهم می کند.