تایپ تست ها و تاییدیه های تابلو برق

تایپ تست ها و تاییدیه های تابلو برق : انواع تستهای روتین و تایپ تستدر تابلو های برق  بر اساس استاندارد IEC براساس استاندار IEC  7 تست تایپ و 3 نوع تست روتین را الزامی معرفی کرده است، که تستهای تایپ برای محصول اولیه جهت اخذ تاییدیه تولید نمونه تابلو و در آزمایشگاههای معتبر بین الملی صورت می پذیرد و 3 تست روتین می بایست در کارخانه سازنده و برای تست نهایی محصول انجام شود.

 کلیه تستها بجز تست اتصال کوتاه که نیاز به شرایط و مقادیر جریان خیلی بالا دارد در آزمایشگاههای معتبر داخلی قابل انجام است.