طبقه بندی ایمنی NEMA

طبقه بندی ایمنی NEMA : طبقه بندی ایمنی NEMA از حفاظت انجمن ملی تولید کنندگان برق (NEMA)

یک سازمان تولیدی ایالات متحده است که به طور فعال مشخصات استاندارد محصول را برای دستگاه های الکتریکی ترویج می کند.

معیارهای عملکرد NEMA

معیارهای عملکرد NEMA و روش های آزمایشی توسط آزمایشگاه Underwritersبه عنوان راهنمایی برای بررسی و فهرست

محوطه های الکتریکی استفاده می شود. معادل تقریبی IP آن در پرانتزی انتهای تعریف هر کد زیر آمده شده است.

 

طبقه بندی ایمنی NEMA k ایمنی نیروگاه خورشیدی ایمنی تابلو برق

پس می توان استاندارد NEMA و IP را به صورت زیر به هم مربوط ساخت.

طبقه بندی ایمنی NEMA k ایمنی نیروگاه خورشیدی ایمنی تابلو برق

اتحادیه تولیدکنندگان الکتریکی ملی (NEMA)

اتحادیه تولیدکنندگان الکتریکی ملی (NEMA) :اتحادیه تجاری تولیدکنندگان الکتریکی صنعتی

در آمریکاست که در سال 1926 تاسیس شده است و دفتر مرکزی آن در شهر واشنگتن آمریکا واقع شده است.

در این اتحادیه، 450 کمپانی تولیدکننده فعال در حوزه های تولید، انتقال، توزیع، کنترل و کاربری الکتریکی عضویت دارند.

محصولات

محصولات این کمپانی ها در تصویربرداری پزشکی، بازرگانی، کاربردهای صنعتی به کار می روند. تولید

بومی محصولات الکتریکی فروخته شده در سرتاسر دنیا

توسط اعضای این اتحادیه به بیش از 120 بیلیون دلار رسیده است.
NEMA تا کنون بیش از 500 استاندارد، راهنماهای کاربردی و برگه های فنی منتشر کرده است.