تابلو برق های صنعتی

تابلو برق های صنعتی : فضايي فلزی است که همانند قفسه کتاب تجهيزات برقي در آن نصب مي شوند.

تجهیزات برقی نصب شده در تابلو برق  با توجه به عملکردی که از تابلو برق انتظار داریم، متفاوت است

و توسط طراح انتخاب می گردد. در تعريف تابلو لزومي ندارد آنرا حتمأ يک فضاي بسته فلزي بدانيم

بلکه فضاي بسته فلزي، نوعي از تابلو محسوب مي شود. مشکلات ناشي از نصب تجهيزات

و خطرات ناشي از عوامل محيطي و پديده هايي مانند اتصال کوتاه که در تجهيزات الکتريکي روي مي دهد

از جمله عواملی هستند که باعث می شود تابلوهای برق صنعتی عمدتا به صورت فضای بسته ساخته شوند.

همچنین درجه بسته بودن فضای تابلو برق با معیار ضریب نفوذ گرد و غبار و آب تعیین می گردد

و با پارامتر IP مشخص می گردد و دامنه آن از IP00 تا IP68 می باشد. به طوریکه تابلو برقهای صنعتی

که نسبت به نفوذ آب با فشار واتر جت و از جهت های گوناگون و همچنین گرد و غبار با فشار مقاوم اند،

IP68 نامیده می شوند و تابلو برق های که هیچ گونه مقاومتی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار ندارندIP00 نامگذاری می شوند.

رنج کامل درجه حفاظتی IP با استفاه از جدول زیر مشخص می شود.

تابلو برق های صنعتی تابلو توزیع تابلو برق ایستاده خرید تابلو برق